Hi, How Can We Help You?

Spółki

Czynności notarialne związane ze Spółkami

Jednym z obszarów działalności notariuszy jest również obsługa transakcji związanych ze spółkami. Poniżej przedstawiamy niektóre z czynności notarialnych związanych ze spółkami.

1. Sporządzenie aktu założycielskiego spółki

Notariusz jest osobą, która może sporządzić akt założycielski spółki. W akcie tym zawiera się informacje o tym, kto jest właścicielem spółki, jaka jest jej nazwa, siedziba, przedmiot działalności, a także informacje o osobach pełniących funkcje w spółce.

2. Sporządzenie umów międzywspólnikowych

Notariusz może również sporządzić umowy międzywspólnikowe. Są to umowy między udziałowcami spółki, w których określa się ich prawa i obowiązki wobec spółki i siebie nawzajem.

3. Sporządzenie dokumentów związanych z podziałem spółki

Notariusz zajmuje się również dokumentami związanymi z podziałem spółki. W przypadku podziału spółki, notariusz sporządza umowy oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia tej operacji.

4. Sporządzanie protokołów z walnych zgromadzeń

Notariusz jest osobą, która może sporządzić protokołów z walnych zgromadzeń spółek. W protokołach tych zawiera się informacje o przebiegu posiedzenia, decyzjach podjętych przez uczestników oraz innych istotnych informacjach.

5. Sporządzenie dokumentów dotyczących przekształcenia spółki

Notariusz może również sporządzić dokumenty dotyczące przekształcenia spółki. Przekształcenie spółki to proces, w wyniku którego spółka zmienia swoją formę prawną, np. z spółki z o.o. na S.A. W przypadku przekształcenia spółki, notariusz sporządza dokumenty niezbędne do przeprowadzenia tej operacji.

6. Sporządzanie dokumentów związanych z likwidacją spółki

Notariusz zajmuje się również dokumentami związanymi z likwidacją spółki. W przypadku likwidacji spółki, notariusz sporządza dokumenty niezbędne do przeprowadzenia tej operacji, takie jak np. umowy z wierzycielami.

7. Sporządzanie dokumentów dotyczących zmiany umowy spółki

Notariusz może sporządzić dokumenty dotyczące zmiany umowy spółki, np. zmiana przedmiotu działalności spółki, zmiana struktury organizacyjnej, zmiana nazwy spółki itp.

8. Potwierdzanie podpisów na dokumentach spółki

Notariusz może potwierdzić autentyczność podpisów na dokumentach spółki, co jest szczególnie ważne w przypadku umów, decyzji i innych dokumentów, które wymagają podpisu kilku osób.

9. Sporządzanie dokumentów dotyczących emisji papierów wartościowych

Notariusz może sporządzić dokumenty związane z emisją papierów wartościowych, takich jak obligacje czy akcje spółki.

10. Sporządzanie dokumentów dotyczących podziału zysku spółki

Notariusz może sporządzić dokumenty dotyczące podziału zysku spółki, np. uchwałę o podziale zysku, która określa, jak zostanie podzielony zysk spółki między jej udziałowców.

11. Przeprowadzanie czynności związanych z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego

Notariusz może przeprowadzać czynności związane z wpisem spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, takie jak sporządzanie wniosków, zgłoszeń czy podań.

12. Sporządzanie dokumentów dotyczących fuzji spółek

Notariusz może sporządzić dokumenty dotyczące fuzji spółek, czyli połączenia dwóch lub więcej spółek w jedną spółkę.