Hi, How Can We Help You?

FAQ

FAQ


Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zakresu pracy notariusza

Notariusz jest urzędnikiem państwowym, którego zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych, tj. dokumentów, które mają charakter dokumentów urzędowych. Notariusz odpowiada za prawidłowe sporządzenie dokumentów oraz ich przechowywanie.

Notariusz jest potrzebny przy różnych transakcjach i sytuacjach prawnych, takich jak:

  • kupno lub sprzedaż nieruchomości,
  • sporządzenie testamentu,
  • ustanowienie pełnomocnictwa,
  • sporządzenie umowy spółki,
  • potwierdzenie kopii dokumentów.

Notariusz może sporządzić wiele różnych dokumentów, takich jak: umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżawy, testamenty, pełnomocnictwa, aktu urodzenia, małżeństwa, rozwodu czy też dokumenty związane z nieruchomościami.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego zależy od rodzaju dokumentu oraz jego wartości. Notariusz ma określone taryfy, na podstawie których ustala opłaty za swoje usługi.

Notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego w przypadku, gdy naruszałby on przepisy prawa, a także gdy notariusz uznaje, że dokonanie czynności jest sprzeczne z zasadami etyki notarialnej.

Tak, można odwołać się od decyzji notariusza do sądu okręgowego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Notariusz może udzielać porad prawnych związanych z czynnościami notarialnymi, które wykonuje. Jednak nie może udzielać porad prawnych w innych sprawach, takich jak np. sprawy karno-podatkowe.

Tak, notariusz jest obowiązkowy przy sprzedaży nieruchomości. Notariusz sporządza akt notarialny, który jest podstawą do dokonania wpisu zmiany właściciela nieruchomości w księdze wieczystej.

Tak, notariusz może sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Umowa ta zawiera warunki sprzedaży nieruchomości i jest potwierdzana podpisami stron przed notariuszem.

Przy wizycie u notariusza należy zabrać dokument tożsamości (np. dowód osobisty) oraz dokumenty związane z czynnością notarialną, którą chcemy dokonać (np. akt urodzenia dziecka w przypadku sporządzenia pełnomocnictwa).

Tak, notariusz może potwierdzić autentyczność podpisu na dokumencie. Potwierdzenie to ma charakter urzędowy i jest ważne w przypadku np. umowy, która musi zostać podpisana przez obie strony.

Tak, notariusz może sporządzić testament, który jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących dziedziczenia majątku po zmarłym.

Nie, notariusz nie może sporządzić umowy o pracę, ponieważ jest to czynność, która wymaga podpisania dokumentu przez pracodawcę i pracownika.

Tak, notariusz może sporządzić umowę darowizny, która jest dokumentem potwierdzającym przeniesienie własności na inną osobę bez wymagania zapłaty.

Obowiązkami notariusza są m.in.: sporządzanie aktów notarialnych, zachowanie tajemnicy zawodowej, dbałość o zachowanie dokumentów i akt notarialnych oraz przestrzeganie przepisów prawa i zasad etyki notarialnej.

Tak, notariusz może świadczyć usługi poza swoją kancelarią, np. w przypadku sporządzenia aktu notarialnego w miejscu, w którym znajduje się nieruchomość, która jest przedmiotem transakcji.

Tak, notariusz może być świadkiem w sprawie cywilnej, jednak tylko wtedy, gdy nie jest on stroną w sprawie.

Wraz z wnioskiem o uzyskanie uprawnień notarialnych należy złożyć m.in.: dokumenty potwierdzające wykształcenie prawnicze, dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji notarialnej oraz zaświadczenie o niekaralności.

Tak, notariusz może sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży samochodu. Umowa ta zawiera warunki sprzedaży pojazdu i jest potwierdzana podpisami stron przed notariuszem.

Tak, notariusz może potwierdzić autentyczność odpisu dokumentu, np. w przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.

Tak, notariusz może świadczyć usługi poza granicami kraju, np. w przypadku gdy polski obywatel potrzebuje sporządzić dokumenty notarialne w innym kraju.