Hi, How Can We Help You?

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne to opłaty pobierane przez notariusza za wykonanie określonych czynności notarialnych. Opłaty te mają charakter opłat za usługi, a ich wysokość zależy od rodzaju czynności notarialnej, jaką wykonuje notariusz, a także od wartości przedmiotu czynności.

Przykładowe opłaty notarialne:

 1. Opłata za poświadczenie podpisu – jest to opłata pobierana przez notariusza za poświadczenie autentyczności podpisu na dokumencie. Wysokość opłaty wynosi od 6 zł do 17 zł za każdy poświadczony podpis.
 2. Opłata za otwarcie testamentu – jest to opłata pobierana przez notariusza za otwarcie testamentu po śmierci osoby, która zmarła. Wysokość opłaty wynosi od 70 zł do 210 zł.
 3. Opłata za sporządzenie aktu notarialnego – jest to opłata pobierana przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego, który potwierdza fakt lub umowę. Wysokość opłaty wynosi od 60 zł do 800 zł, w zależności od wartości przedmiotu czynności.
 4. Opłata za sporządzenie protokołu notarialnego – jest to opłata pobierana przez notariusza za sporządzenie protokołu notarialnego, który stanowi oficjalny zapis zdarzeń, które miały miejsce w określonym czasie i miejscu. Wysokość opłaty wynosi od 20 zł do 200 zł, w zależności od wartości przedmiotu czynności.
 5. Opłata za składanie oświadczeń woli – jest to opłata pobierana przez notariusza za pomoc w składaniu oświadczeń woli, takich jak na przykład wypowiedzenie umowy lub przekazanie nieruchomości. Wysokość opłaty wynosi od 60 zł do 800 zł, w zależności od wartości przedmiotu czynności.
 6. Opłata za sporządzenie aktu darowizny – jest to opłata pobierana przez notariusza za pomoc w sporządzeniu aktu darowizny, który potwierdza przekazanie własności. Wysokość opłaty wynosi od 60 zł do 800 zł, w zależności od wartości przedmiotu czynności.
 7. Opłata za składanie protestów wekslowych – jest to opłata pobierana przez notariusza za pomoc w składaniu protestów wekslowych, które są formalnymi oświadczeniami o niezapłaceniu weksla. Wysokość opłaty wynosi od 10 zł do 100 zł.
 8. Opłata notarialna za przeprowadzenie aktu poświadczenia dziedziczenia – w przypadku gdy osoba zmarła i pozostawiła spadkobierców, należy przeprowadzić postępowanie o ustalenie dziedziczenia. Opłata notarialna za przeprowadzenie takiego aktu wynosi 2% wartości spadku.
 9. Opłata notarialna za sporządzenie aktu poświadczenia darowizny – gdy dana osoba decyduje się na przekazanie nieruchomości, samochodu lub innej rzeczy innej osobie w formie darowizny, notariusz sporządza akt poświadczenia darowizny. Opłata notarialna w takim przypadku wynosi 2% wartości darowizny.
 10. Opłata notarialna za przeprowadzenie aktu sprzedaży nieruchomości – w przypadku sprzedaży nieruchomości, notariusz sporządza akt notarialny, który stanowi podstawę prawną transakcji. Opłata notarialna za przeprowadzenie takiego aktu wynosi 2% wartości nieruchomości.
 11. Opłata notarialna za przeprowadzenie aktu zawarcia umowy przedwstępnej – jeśli strony transakcji decydują się na zawarcie umowy przedwstępnej, która ma na celu uregulowanie warunków transakcji, notariusz może przeprowadzić akt zawarcia takiej umowy. Opłata notarialna w takim przypadku wynosi 0,5% wartości umowy.
 12. Opłata notarialna za przeprowadzenie aktu ustanowienia hipoteki – jeśli dana osoba chce zabezpieczyć swoje zobowiązania na rzecz wierzyciela poprzez ustanowienie hipoteki, notariusz może przeprowadzić akt ustanowienia hipoteki. Opłata notarialna w takim przypadku wynosi 0,5% wartości zabezpieczenia.

Opłaty notarialne są istotnym elementem kosztów związanych z transakcjami prawniczymi, takimi jak kupno lub sprzedaż nieruchomości, czy też zawieranie umów o pracę. W przypadku większych transakcji, gdzie wartość przedmiotu czynności jest wysoka, opłaty notarialne mogą stanowić wyższy koszt dla stron transakcji. Dlatego ważne jest, aby przed przystąpieniem do czynności notarialnej, dokładnie poznać koszty związane z daną czynnością.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre czynności notarialne, takie jak np. poświadczenie podpisu, można wykonać również w urzędzie gminy lub na konsulacie. W takich przypadkach opłaty notarialne są niższe, ale nie zapewniają one takiego stopnia ochrony prawnej, jak w przypadku czynności notarialnych wykonywanych przez notariusza.

Istnieją również przypadki, w których opłaty notarialne mogą zostać pomniejszone lub zwolnione, np. w przypadku osób korzystających z pomocy prawnej z urzędu pracy lub w przypadku osób objętych programem „Mieszkanie dla młodych”.

Wysokość opłat notarialnych jest ustalana przez Ministra Sprawiedliwości i publikowana w odrębnej ustawie. Opłaty te są jednolite na terenie całego kraju i są zmieniane co pewien czas, w zależności od potrzeb rynku notarialnego.

Podsumowując, opłaty notarialne stanowią istotny element kosztów związanych z transakcjami prawniczymi. Ich wysokość zależy od rodzaju czynności notarialnej, jaką wykonuje notariusz, a także od wartości przedmiotu czynności. Dlatego ważne jest, aby przed przystąpieniem do czynności notarialnej, dokładnie poznać koszty związane z daną czynnością.