Hi, How Can We Help You?

Czynności notarialne

Czynności notarialne

Czynności notarialne to czynności prawne dokonywane przez notariusza, czyli specjalistę prawa, który został powołany do pełnienia określonych funkcji publicznych. Notariusze zapewniają ochronę praw i interesów stron w transakcjach prawniczych, a także pomagając w rozwiązywaniu sporów i konfliktów.

Do czynności notarialnych należą m.in.:

 • Akty Notarialne – jest to podstawowa czynność notarialna, polegająca na sporządzeniu dokumentu, który ma charakter dokumentu urzędowego. Akt notarialny może dotyczyć różnych spraw, takich jak umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżawy, testamenty, pełnomocnictwa itp.
 • Protesty wekslowe – czynność polegająca na stwierdzeniu przez notariusza niewykonania lub nienależytego wykonania weksla przez dłużnika. Protest ten stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń przez wierzyciela.
 • Protokoły dziedziczenia – czynność notarialna, w której notariusz sporządza protokół dotyczący dziedziczenia po zmarłym, w tym określa spadkobierców oraz ich udziały w spadku.
 • Umowy przedwstępne – jest to czynność notarialna, polegająca na sporządzeniu umowy, która zawiera warunki przyszłej umowy, np. sprzedaży nieruchomości. Umowa ta jest zabezpieczeniem dla stron przed ewentualnymi stratami.
 • Umowy o przeniesienie własności – czynność notarialna, która dotyczy przeniesienia własności nieruchomości lub innego mienia. Notariusz sporządza dokument, który stanowi podstawę do wpisu zmiany w księdze wieczystej.
 • Akty poświadczenia dziedziczenia – czynność polegająca na poświadczeniu przez notariusza dziedziczenia po zmarłym. Akt ten stanowi podstawę do wpisu zmiany w księdze wieczystej.
 • Akty notarialne potwierdzające zgodność odpisu dokumentu – jest to czynność notarialna, w której notariusz potwierdza autentyczność odpisu dokumentu, np. aktu urodzenia.
 • Umowy darowizny – notariusz sporządza umowę, która dotyczy przeniesienia własności bez zapłaty. Umowa darowizny może dotyczyć różnego rodzaju mienia, np. nieruchomości.
 • Aktu notarialny o odrzuceniu spadku – jest to czynność notarialna, która dotyczy sytuacji, gdy spadkobierca chce zrezygnować z dziedziczenia. Akt notarialny o odrzuceniu spadku stanowi podstawę do złożenia wniosku do sądu.
 • Akt notarialny oznajmiającego testament – jest to czynność notarialna, w której notariusz sporządza dokument, w którym oznajmia istnienie testamentu. Dokument ten jest przekazywany do sądu, który dokonuje jego wpisu do rejestru testamentów.
 • Protokoły przysięgłego – czynność notarialna, w której notariusz sporządza protokół, w którym świadek składa przysięgę na podstawie konkretnego zdarzenia lub dokumentu. Protokół ten może być później wykorzystywany jako dowód w postępowaniach sądowych.
 • Akty notarialne uznania dziecka – jest to czynność notarialna, w której notariusz sporządza dokument, który stanowi podstawę do uznanie dziecka przez ojca lub matkę. Akt notarialny uznania dziecka ma charakter urzędowy i jest ważny w postępowaniach sądowych.
 • Pełnomocnictwa – jest to czynność notarialna, w której notariusz sporządza dokument, w którym jedna osoba udziela pełnomocnictwa drugiej osobie do reprezentowania jej w określonych sprawach. Pełnomocnictwo może dotyczyć różnych dziedzin, np. prawa cywilnego, podatkowego czy gospodarczego.
 • Akty notarialne zawierające zapisy dotyczące dziedziczenia – jest to czynność notarialna, w której notariusz sporządza dokument, w którym spadkodawca określa, jak mają być rozdzielone jego majątek i prawa po jego śmierci. Dokument ten jest ważny w postępowaniach sądowych dotyczących dziedziczenia.
 • Akty notarialne zawierające umowę przedmałżeńską – jest to czynność notarialna, która dotyczy zawierania umowy przedmałżeńskiej przez narzeczonych. Notariusz sporządza dokument, który zawiera warunki przyszłego małżeństwa i stanowi on ważny dokument w przypadku ewentualnego rozwodu.

Notariusze pomagają w zapewnieniu ochrony praw i interesów stron w transakcjach prawniczych oraz w rozwiązywaniu sporów i konfliktów. Dlatego też, korzystanie z usług notariusza jest szczególnie ważne w przypadku transakcji prawnych, takich jak kupno lub sprzedaż nieruchomości, czy też zawieranie umów o pracę. Przy wykonywaniu swoich obowiązków, notariusze muszą działać zgodnie z prawem i etyką zawodową, co zapewnia rzetelność i wiarygodność ich działań.