Hi, How Can We Help You?

Nieruchomości

Czynności notarialne związane z Nieruchomościami

Jedną z głównych dziedzin działalności notariuszy jest obsługa transakcji dotyczących nieruchomości. Poniżej przedstawiamy niektóre z czynności notarialnych związanych z nieruchomościami.

1. Sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości

Sporządzenie aktu notarialnego jest konieczne w przypadku sprzedaży nieruchomości. Notariusz sporządza akt notarialny, w którym zawiera się wszystkie istotne informacje dotyczące sprzedaży, takie jak np. dane sprzedającego, kupującego, opis nieruchomości, cena oraz sposób i termin zapłaty. W ramach swojej działalności notariusz dba o to, aby akt notarialny był zgodny z przepisami prawa oraz wypełniony w sposób precyzyjny i czytelny.

2. Ustanowienie hipoteki

Notariusz zajmuje się również ustanowieniem hipoteki. Hipoteka jest zabezpieczeniem zobowiązania w postaci nieruchomości. W przypadku ustanowienia hipoteki, notariusz sporządza akt notarialny, w którym określa się wartość hipoteki oraz jej zakres.

3. Sporządzenie umowy najmu

Notariusz może również sporządzić umowę najmu nieruchomości. W takiej umowie określa się zasady najmu, takie jak np. okres wynajmu, wysokość czynszu, terminy płatności, prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy.

4. Sporządzenie umowy dzierżawy

Notariusz może również sporządzić umowę dzierżawy nieruchomości. W umowie tej określa się zasady dzierżawy, takie jak np. okres dzierżawy, wysokość opłat, prawa i obowiązki dzierżawcy i dzierżawcy.

5. Poświadczanie podpisów na umowie przedwstępnej sprzedaży

Notariusz może poświadczyć podpisy na umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. W ten sposób potwierdza on, że strony złożyły podpisy na umowie i przekazanie nieruchomości jest już tylko kwestią formalności.